Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Yêu cầu Trung Quốc rút tàu Hướng Dương Hồng 10 khỏi vùng biển Việt Nam