Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Việt Nam – Australia: Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực