Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Tuổi trẻ Quảng Nam bồi đắp tình yêu, trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc