Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại nhân dân