Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Trung Quốc lắp đặt phao đèn ở Trường Sa là vi phạm chủ quyền Việt Nam