Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Trao tặng 70 tấm nệm của công ty TNHH H.A.V.A.S cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.