Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Trao Kỷ niệm chương "Vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc" cho 3 người bạn Mỹ