Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Tình cảm của bạn bè quốc tế với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan