Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào