Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Malaysia: Chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao