Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Nhiều hoạt động gặp gỡ Hữu nghị người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023