Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Hội Hữu nghị hai nước Việt Nam - Thái Lan: Tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân