Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Gặp mặt các chuyên gia Liên Xô từng công tác tại Việt Nam