Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Đoàn tổ chức Catholic Relief Services đến làm việc tại Đồng Nai