Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Cựu Đại sứ Australia Graham Alliband được vinh danh vì những đóng góp cho cộng đồng ở Việt Nam