Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Công đoàn cơ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh – Nhiều hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm