Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
01:48:05 30/08/2023

HHH Việt Nam - Nhật Bản

Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk là một tổ chức xã hội, là thành viên của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk, hoạt động phù hợp với pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Đắk Lắk và định hướng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng để phục vụ các hoạt động của Hội