Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
01:49:33 30/08/2023

HHH Việt Nam - Hàn Quốc

Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai là một tổ chức xã hội, là thành viên của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai, hoạt động phù hợp với pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và định hướng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng để phục vụ các hoạt động của Hội.