Thứ ba, ngày 18/7/2023
Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
01:50:17 30/08/2023

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài

Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai là một tổ chức xã hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của Sở Ngoại vụ, là thành viên của Trung ương Hội hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – ASEAN và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai.