Hội nghị quán triệt chỉ thị 45-ct/tw của Bộ Chính trị, Nghị quyết 27/nq-cp của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và công tác đối ngoại nhân dân

Xem tiếp...

Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Giao ban công tác năm 2016

Ngày 06/1/2017, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V và Giao ban công tác năm 2016 tại Đắk Lắknhằm Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng công tác năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.

Xem tiếp...

Additional information