Chương trình hành động Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2022

Chương trình hành động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, vui lòng xem chi tiết tại đây

Additional information