Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổng kết công tác năm 2016

 

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam và các Ủy viên Hội đồng Quỹ.
 
Theo Báo cáo tổng kết công tác, hoạt động của Quỹ năm 2016 tập trung vào các chủ đề: hòa bình và an ninh, độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế, nông nghiệp và giáo dục, bảo trợ xã hội cho nhóm yếu thế, chủ quyền biển đảo…; có những cách thức tiến hành cụ thể và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 
Quỹ đã tham gia có hiệu quả vào các cơ chế, diễn đàn nhân dân đa phương khu vực và quốc tế; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, góp phần tăng cường hợp tác của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, huy động tình đoàn kết quốc tế ủng hộ Việt Nam, bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, hỗ trợ kênh ngoại giao nhà nước, đóng góp chung cho phong trào nhân dân thế giới vì sự tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển bền vững.
 
Quỹ tổ chức và tham gia hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại, luôn có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành, các tổ chức nhân dân Việt Nam cũng như các tổ chức nhân dân trên thế giới và khu vực, đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam.
 
Quỹ đã tổ chức được 7 đoàn ra, trong đó có 3 đoàn trong khuôn khổ Diễn đàn nhân dân ASEAN, 2 đoàn trong khuôn khổ Diễn đàn nhân dân Á - Âu, 1 đoàn đi làm việc với đối tác Nhật Bản và 1 đoàn đi làm việc với đối tác Indonesia; đón 4 đoàn vào và tổ chức 3 Hội thảo quốc tế.
 
Với các hoạt động lớn như Diễn đàn nhân dân ASEAN 2016 và Diễn đàn nhân dân Á - Âu, đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động chung của Diễn đàn và chủ động đóng góp ý kiến đối với các chủ đề được thảo luận tại Diễn đàn. Quỹ đã phối hợp với các tổ chức nhân dân Việt Nam, tham gia tích cực từ các phiên họp trù bị, đến các phiên toàn thể cũng như các thảo luận, đóng góp cho thành công chung của Diễn đàn; chủ động trao đổi và phối hợp với bạn bè quốc tế, tranh thủ các tổ chức, cá nhân có uy tín tại Ban Tổ chức khu vực và nước chủ nhà bảo vệ hình ảnh và lợi ích quốc gia của Việt Nam và tạo được thiện cảm của các đại biểu tham gia Diễn đàn…
 
Trong công tác nghiên cứu và công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Quỹ đã chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước, tranh thủ các chuyên gia trong nước và nước ngoài để có những nội dung chất lượng. Quỹ đã hoàn thành đề tài nghiên cứu “Xác định Hệ giá trị người Việt, với tư cách mục tiêu phát triển nhân cách của Hệ thống giáo dục”; hoàn thiện khuyến nghị về “Hệ giá trị - Mục tiêu phát triển nhân cách người học của Hệ thống giáo dục”; in cuốn sách với tên gọi của đề tài, tập hợp các bài viết liên quan đến vấn đề giáo dục giá trị cho học sinh và sinh viên.
 
Công tác vận động bạn bè quốc tế được tiếp tục phát huy hiệu quả, đặc biệt là trong vấn đề nhân quyền và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thông qua quan hệ hợp tác với các mạng lưới đa phương trên thế giới, Quỹ đã tổ chức được nhiều hội thảo, hội nghị, thu thập được nhiều ý kiến có giá trị, kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia, các nhà hoạt động ngoài nước, có thêm thông tin về tình hình quốc tế và thông tin cho bạn bè quốc tế về thực tế tình hình ở Việt Nam.
 
Quỹ đã hoàn thành tái bản lần 2có bổ sung cuốn sách “Việt Nam và Biển Đông” bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Hiện đang dịch và chuẩn bị cho việc xuất bản cuốn sách bằng tiếng Pháp.
 
Quỹ duy trì in bản tin định kỳ, website phản ánh nội dung các hoạt động chính của Quỹ, đồng thời đưa nhiều thông tin, tư liệu có giá trị nghiên cứu về lĩnh vực hòa bình và phát triển và việc trao đổi thông tin trực tiếp với bạn bè, đối tác được thực hiện tốt.
 
Trong năm 2017, Quỹ dự kiến tiếp tục đẩy mạnh việc duy trì, củng cố, tăng cường các quan hệ đối tác hiện có, mở rộng thêm quan hệ với những đối tác mới trên thế giới; tăng cường vận động quốc tế; thông qua các hoạt động đối ngoại để giới thiệu về Việt Nam, tranh thủ sự hợp tác, ủng hộ của bạn bè quốc tế; tập trung nghiên cứu về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động của nó đến Việt Nam, vai trò của giáo dục - đào tạo trong phát triển đất nước song song với việc tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu thông qua việc tổ chức các hội thảo và nghiên cứu các vấn đề như biến đổi khí hậu, nông nghiệp, hòa bình, an ninh, bảo trợ xã hội…
 
Quỹ sẽ tiếp tục củng cố bộ máy hoạt động, đặc biệt là tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ trẻ; củng cố và mở rộng mạng lưới cộng tác viên của Quỹ.
 
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Quỹ đã báo cáo một số nét chính về tình hình quốc tế và trong nước năm 2016 và dự báo tình hình năm 2017.
 
Theo vietpeace.org.vn/

 

 

 

 

Additional information