Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2016)

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có Công văn số 119/CV-TG ngày 25/03/2016 để triển khai tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân./. Đây là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, tấm gương chiến đấu hy sinh và những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Noi gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nội dung đề cương chi tiết tai đây:

(BBT)

Additional information