Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia PCPNN

 

Theo đó, các chuyên gia có quốc tịch nước ngoài có hợp đồng trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và điều khoản giao việc đính kèm hợp đồng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định này.

Việc ban hành văn bản này cũng thể hiện sự nỗ lực của các cơ quan Việt Nam trong xây dựng hành lang pháp lý tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam và cũng nhằm đảm bảo quyền lợi của các cá nhân, tổ chức làm từ thiện, nhân đạo, phát triển tại Việt Nam.

(Dẫn nguồn: http://comingo.gov.vn/)

Additional information