Danh sách Ban Thường vụ

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ  

TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐẮK LẮK

KHÓA II (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

***

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

Cơ quan

Điện thoại

 
 

1

Đinh Tiến Dũng

1965

Chủ tịch

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

0948484779

 

2

Võ Tấn Tài

1950

Phó Chủ tịch

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

0915941818

 

3

H’Luộc Ntơr

1956

Phó Chủ tịch

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

0914087713

 

4

Lê Cừ

31/12/1964

Phó Chủ tịch

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

0947607579

 

5

Nguyễn Hữu Được

1972

Chánh Văn phòng Liên hiệp

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

0913924779

 

6

Trần Văn Sơn

1976

Phó Chủ tịch

Sở Ngoại vụ tỉnh

0946004600

 

7

Trần Vĩnh Cảnh

1960

Chủ tịch

Hội HN Việt Nam  Nhật Bản

0949. 670.999

 

8

Lê Xuân Sương

1963

Phó Chủ tịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

0913435348

 

9

Lê Văn Nghĩa

1964

Chủ tịch

Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh

0914.619.255

 

10

Hồ Quang Tám

1942

Chủ tịch

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh

01687087379

 

11

Trần Quang Vinh

1954

Chủ tịch

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh

0914018603

 

 

Additional information