Các tổ chức thành viên

1. HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CAMPUCHIA TỈNH ĐẮK LẮK

- Đồng chí H'Jim Kđoh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội 

- Đồng chí Nguyễn Mai Soa: Phó Chủ tịch

- Đồng chí Lê Xuân Sương: Phó CT UB MTTQVN tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Hội

Điện thoại liên hệ: 0974.147.544 (Đ/c Lực - VP Hội)

2. HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LÀO TỈNH ĐẮK LẮK

- Đồng chí Lê Văn Nghĩa: Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội

- Đồng chí Lê Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch

Điện thoại liên hệ: 0919.407.333 (đ/c Yến - VP Hội)

3. HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - NHẬT BẢN TỈNH ĐẮK LẮK

 

- Đồng chí Trần Vĩnh Cảnh: Chủ tịch Hội

- Đồng chí Võ Tấn Tài: Phó Chủ tịch Liên hiệp kiêm Phó Chủ tịch Hội

- Đồng chí Phan Quốc Huy: Phó Chủ tịch

Điện thoại liên hệ: 02623.993.994 

4. HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - HÀN QUỐC TỈNH ĐẮK LẮK

  

- Đồng chí Lê Cừ: Phó Chủ tịch Liên hiệp kiêm Phó Chủ tịch Hội

- Đồng chí Châu Thị Hồng Mai: Phó GĐ Sở Ngoại vụ kiêm Phó Chủ tịch Hội

Điện thoại liên hệ: 0948.031.021 (đ/c Thức - VP Hội)

  

5. HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TỈNH ĐẮK LẮK

- Đồng chí Trần Quang Vinh: Chủ tịch

- Đồng chí Đặng Thanh Kỳ: Phó Chủ tịch

Điện thoại Liên hệ: 0975.548.986 (đ/c Hải - VP Hội)

Additional information