Chức năng, nhiệm vụ

1. Tiến hành các hoạt động nhằm:

 

- Giới thiệu, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giới thiệu hình ảnh của tỉnh Đắk Lắk với bạn bè và cộng đồng quốc tế để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị; cổ vũ và hỗ trợ sự hợp tác giao lưu về kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật và các lĩnh vực khác giữa nhân dân tỉnh Đắk Lắk với nhân dân các nước.

 

- Tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân các nước, góp phần vào sự nghiệp chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội.

 

2. Là đầu mối liên hệ với các cơ quan Trung ương, với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc vận động và điều phối viện trợ các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, các tổ chức Phi Chính phủ và cá nhân ở nước ngoài nhằm góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, cứu trợ nhân đạo, bảo vệ môi trường ở tỉnh Đắk Lắk.

 

3. Phối hợp với cơ quan hữu quan nghiên cứu, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, các tổ chức Phi Chính phủ và cá nhân ở nước ngoài; các vấn đề liên quan đến chương trình, dự án, viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ và cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 

4. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức thành viên trong hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và công tác Phi Chính phủ nước ngoài. Thực hiện tư vấn, giám sát và phản biện xã hội, các chương trình, đề án liên quan đến đối ngoại nhân dân do cấp thẩm quyền giao.

 

5. Tham mưu đề xuất với UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân vì hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được các cấp có thẩm quyền giao.

Additional information