Bài viết

Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII BCH Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/12zWBeOTJtPCC0aZXwNfXyvoRCPkKlxl2/view?usp=sharing

Trân trọng! 

Additional information