Bài viết

Báo cáo 6 tháng công tác Hội hữu nghị Việt Nam - Lào

Vui lòng xem toàn văn nội dung Báo cáo 6 tháng năm 2022 của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh tại file này: https://drive.google.com/file/d/1DJUTP37oHoSJMgXPDXYZsTVS4YR-qU9k/view?usp=sharing

Xin trân trọng cảm ơn! 

Additional information