Bài viết

Tuyên truyền, tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức về Biển đảo Việt Nam "Tổ quốc bên Bờ sóng năm 2022"

Xem nội dung chi tiết tại đây https://drive.google.com/file/d/1hAdkPg6we8RxR_lisBiLXFsmftMqlhtl/view?usp=sharing

Additional information