Bài viết

V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào 2022

https://drive.google.com/file/d/1XORSqIkn8mjp3vpvO6clQ5IuXI6cXql2/view?usp=sharing

Additional information