Bài viết

Chỉ thị 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

https://drive.google.com/file/d/1x7eqTr-udC6yeMBxMiPHYwK8krIsvDPs/view?usp=sharing

Additional information