Bài viết

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt KL số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

https://drive.google.com/file/d/1h9xTLxB-D4VdDigq5hhQNVr1ffZaMvDT/view?usp=sharing

Additional information