Bài viết

Tài liệu tuyên truyền năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022

https://drive.google.com/file/d/17FIyl28oy1HzrICBW1vpClxRz6lLhRQY/view?usp=sharing

Additional information