Bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM

 

Ngày 23/03/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông qua ngày 05/12/2019. 

Điều lệ khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài; là tổ chức làm công tác chính trị đối ngoại và là bộ phận cấu thành của lực lượng đối ngoại chuyên trách của Việt Nam.

Điều lệ quy định tôn chỉ, mục đích, phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hệ thống tổ chức .... của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trang thông tin điện tử VUFO xin giới thiệu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và toàn văn Điều Lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (download tại đây).

 

Additional information