Bài viết

Đề cương tóm tắt tuyên truyền Festival Huế 2016

Festival Huế 2016 sẽ diễn ra từ ngày 29/4/2016 đến ngày 04/5/2016 với Chủ đề "Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển - 710 năm Thuận Hoá - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế". Đây là sự kiện văn hoá có ý nghĩa lớn với các hoạt động văn hoá, lễ hội và nghệ thuật mang tính cộng đồng cao.

Thực hiện Công văn số 174-CV/BTGTW ngày 22/3/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn số 125-CV/TG ngày 01/4/2016 nhằm triển khai tuyên truyền, phổ biến hoạt động này đến các cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nội dung tuyên truyền: tại đây

 

Additional information