Bài viết

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

      Ban Tuyên giáo tỉnh ủy vừa có công văn số 849-CV/TG ngày 02/10/2015 về tuyên truyền các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐăkLăk.

       Xem chi tiết

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ X

http://daklak.gov.vn/portal/page/portal/daklak/thong-tin-tuyen-truyen?pers_id=&folder_id=16207708&item_id=21986019&p_details=1

Additional information