Bài viết

Hướng dẫn tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ X

       Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Công văn số 103-HD/TG, ngày 28/8/2015 về việc hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015.

         Mục đích của hướng dẫn, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta; về yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Trên cơ sở đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh, của đất nước…

        Về nội dung tuyên truyền: Trước Đại hội, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ X, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; công tác chuẩn bị Đại hội của tỉnh. Trong thời gian diễn ra Đại hội, tuyên truyền diễn biến và nội dung của Đại hội; những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm qua; phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020. Sau Đại hội, tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ X gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII của Đảng… Một số khẩu hiệu tuyên truyền gồm: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ X; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ X: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng Đắk Lắk vững mạnh toàn diện”; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới”; nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
 

                                                (Nguồn: Bá Lục - http://daklak.gov.vn)

Additional information