Bài viết

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH VÀ BAN DÂN TỘC KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

         

       Theo đó, 2 bên đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác với những nội dung: Tăng cường công tác vận động viện trợ, cũng như hoạt động quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định của pháp luật tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách dân tộc nhằm giải quyết khó khăn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nghiên cứu, tổng hợp các sáng kiến, đề xuất và bài học kinh nghiệm trong xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức tập huấn công tác đối ngoại nhân dân và công tác dân tộc; Chia sẻ thông tin lẫn nhau và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trên website, Bản tin và Báo chí của mỗi bên,…

        Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, buổi Lễ ký kết đã thành công tốt đẹp. Hai bên sẽ trao đổi và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung đã thống nhất, nhằm đem lại nhiều hơn nữa những lợi ích cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

                            (T-H)

 

 

Additional information