Bài viết

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)

        Ngày 21-5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 157-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

            Tải tại đây
 

Additional information