Bài viết

Hướng dẫn công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2015

         Ngày 17/6/2015, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy DakLak đã có công văn số 101-HD/TG về Hướng dẫn công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2015, trong đó chú trọng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn như:

        - 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015).

        -  70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015).

       - Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)

       - Kỷ niệm 85 năm Ngày Xô viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2015) 

       - Kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2015)

         .......

                                                                                  (n2t)

Additional information