Bài viết

Lễ ký kết chương trình phối hợp về công tác đối ngoại nhân dân với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk

Ngày 10/02/2015, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp về công tác đối ngoại nhân dân với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2015 - 2020.        

 

           Chương trình phối hợp bao gồm 7 nội dung như: tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh về quan điểm, chính sách, nội dung công tác đối ngoại nhân dân; Phối hợp trong công tác vận động nhân dân hai bên biên giới và lực lượng vũ trang phía Bạn không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia; giáo dục nâng cao ý thức cho mọi người dân trong việc tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối ngoại biên phòng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển giàu mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòngvà đầu tư các chương trình, dự án giúp Bạn phát triển kinh tế - xã hội; mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, Liên hiệp tỉnh và các tổ chức Hội thành viên về công tác đối ngoại biên phòng và công tác đối ngoại nhân dân,...

        

         Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp khẳng định trong thời gian qua, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh ta đã được tăng cường một bước cả về tư tưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện với sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể, các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, đồng bào các dân tộc trong tỉnh và kiều bào ở nước ngoài, tích cực đóng góp vào thành tích chung của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xoá đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức nhiều hoạt động đoàn kết, hữu nghị với lực lượng Biên phòng và nhân dân tỉnh Mônđulkiri (Vương quốc Campuchia): giúp đỡ về vật chất và tinh thần, kết nghĩa giữa nhân dân các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk với huyện Konhex, tỉnh Mônđulkiri,…. Công tác đối ngoại nhân dân và đối ngoại biên phòng đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, xây dựng đường biên giới hòa bình giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ, tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo về công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng  nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới./. 

 

 

 
 
 

Additional information