Bài viết

Kế hoạch Đối Ngoại Nhân dân 2015

 

 

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ

TỈNH ĐĂKLĂK

Số:   14 / KH- LH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           ĐăkLăk , ngày   27   tháng 01 năm  2014

 

        

 

              KẾ HOẠCH

                     Công tác đối ngoại nhân dân năm 2015

 


 

         Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp lần thứ 8 (Khoá I) về tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

      Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, kịp thời đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐNND trên địa bàn tỉnh theo phương châm“chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

         Đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại; giao lưu, hợp tác nhân dân gắn với vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (PCPNN); Kết nối, vận động kiều bào hướng về quê hương, chung tay xây dựng đất nước nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng ngày càng giàu mạnh.

Tăng cường mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế; nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội hữu nghị nhằm đảm bảo tốt vai trò nòng cốt trong công tác chính trị đối ngoại.

Phối hợp với Sở Ngoại vụ triển khai có hiệu quả Quyết định số 2215-QĐ/UBND ngày 24/10/2013 về Chương trình xúc tiến vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013 -2017, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức PCPNN đã và đang hoạt động tại tỉnh, các tổ chức cá nhân (kể cả người Việt Nam ở nước ngoài); mở rộng quan hệ với các tổ chức PCPNN có tiềm năng hoạt động ở nước ta.

Đẩy mạnh công tác vận động, thu hút viện trợ PCPNN của Liên hiệp, phối hợp cùng với các cơ quan có liên quan để nắm tình hình và triển khai thực hiện các dự án PCPNN có hiệu quả.

B. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:

I.CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN (ĐNND)

1. Thực hiện công tác nghiên cứu, tham mưu:

- Nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng cụ thể hóa việc “tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân” theo Chỉ thị 18-CT/TU ngày 09/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo việc phát huy “vai trò đầu mối của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong một số hoạt động đối ngoại nhân dân, là đầu mối cho công tác phi chính phủ nước ngoài” theo tinh thần Quyết định 41/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

2. Thực hiện công tác Thông tin đối ngoại:

Tiến hành xây dựng, cung cấp thông tin về công tác ĐNND, công tác PCPNN trên Website và Bản tin hữu nghị. Trong đó, chú trọng đến việc tuyên truyền chính sách về dân tộc, chính sách tôn giáo; giới thiệu về tiềm năng, kinh tế và nhu cầu hợp tác của tỉnh Đắk Lắk trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đặc biệt là kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến với tỉnh Đắk Lắk.

3. Thực hiện các hoạt động hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

1. Triển khai các hình thức phù hợp nhân các ngày các ngày Lễ, Hội, các sự kiện có ý nghĩa quan trọng của các nước đối tác và Việt Nam như: Thư chúc mừng, điện hoa, làm pano, các bảng thông tin tuyên truyền đối ngoại hoặc phối hợp tổ chức gặp gỡ các tổ chức quốc tế, tổ chức ngoại giao, tổ chức PCPNN, các doanh nghiệp nước ngoài có quan hệ với tỉnh.

2. Chủ động phối hợp với Thường trực các Hội thành viên xúc tiến các hoạt động giao lưu nhân dân với các đối tác nước ngoài nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác theo nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2015.

3. Xây dựng và phát triển các Hội thành viên tại cơ sở và các doanh nghiệp như Hội hữu nghị Việt Nam – Nga; Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp; Hội hữu nghị Việt Nam – Asean; Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

4. Tổ chức tập huấn cho cán bộ có sở với chủ đề “ Công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; “Hội nhập quốc tế - vai trò của nhân dân”.

5. Tổ chức Diễn đàn thanh niên tại một số trường trên địa bàn tỉnh như Trường Đại học Tây Nguyên, Cao đẳng Sư phạm ĐăkLăk, Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc… về tình hình quốc tế hiện nay và tầm quan trọng của công tác ĐNND.

6. Phối hợp các Hội thành viên thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp,…

7.  Đề xuất với UBND tỉnh cho phép tổ chức đoàn đi Campuchia nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và nhân dân tỉnh Moldulkiri thuộc Vương quốc Campuchia

4. Tổ chức, đào tạo:

- Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ làm công tác ĐNND theo hướng gửi đi học tập và kết hợp học tập kinh nghiệm thực tiễn tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoặc các Liên hiệp các tỉnh, thành phố hoạt động mạnh như TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng… nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ làm công tác ĐNND tại Liên hiệp và các Hội thành viên tham gia các lớp tập huấn kiến thức đối ngoại do Trung ương và Tỉnh tổ chức.

II. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN).

1. Công tác nghiên cứu, tham mưu:

 - Nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo về việc xây dựng quy chế phối hợp giữa các Sở ban ngành liên quan về công tác PCPNN (Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư, Công an tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh)

- Nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo về đề án từng bước và tiến đến tiếp nhận cơ quan đầu mối trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Liên hiệp theo tinh thần Quyết định 41/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

2. Kế hoạch vận động viện trợ

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác PCPNN của tỉnh năm 2015.

- Duy trì mối quan hệ với các đối tác đã có viện trợ cho tỉnh đồng thời tăng cường mở rộng quan hệ với các tổ chức PCPNN có tiềm lực và hoạt động trong những lĩnh vực tỉnh cần thu hút.

- Xin phép UBND tỉnh về phối hợp tổ chức gặp mặt các tổ chức PCPNN đang triển khai hoạt động trên địa bàn tỉnh để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm,các khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình hoạt động tại tỉnh Đắk Lắk.

- Cung cấp thông tin về nhu cầu của các ngành, địa phương và vận động các tổ chức mới viện trợ cho tỉnh.

- Kiểm tra các dự án NGOs đang triển khai trong năm 2015

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh tổ chức Hội nghị các tổ chức PCPNN tại địa bàn tỉnh.

- Tổ chức đoàn công tác đi làm việc trực tiếp với cơ quan Trung ương (PACCOM) và một số tổ chức PCPNN. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác vận động kêu gọi viện trợ PCPNN. Đặc biệt là tăng cường phối hợp với Ban điều phối viện trợ nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (PACCOM) để cung cấp thông tin nhằm giới thiệu các nhu cầu của tỉnh với các tổ chức PCPNN, hướng viện trợ vào những lĩnh vực và địa bàn ưu tiên.

- Kiểm tra đánh giá hiệu quả các dự án NGOs đã kết thúc trong năm 2014.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động năm 2015, Thường trực Liên hiệp, Lãnh đạo Văn phòng theo dõi, chỉ đạo bộ phận ĐNND và PCPNN xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động từng tháng và triển khai, tổ chức thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Đề nghị các Hội hữu nghị thành viên căn cứ kế hoạch này, theo chức năng, nhiệm vụ của Hội mình có giải pháp kết nối, phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả theo nội dung Kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh (b/c);

- Các đoàn thể cấp tỉnh;

- Các đồng chí trong BCH Liên hiệp;

- Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch & Đầu tư;

- Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh;

- Các tổ chức thành viên;

- Lưu VPLH.

TM/ THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP

                   CHỦ TỊCH

 

                    (Đã ký)

 

 

               Đinh Tiến Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Additional information