Bài viết

Ký kết quy chế phối hợp đối ngoại nhân dân giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk

Hiểu được vị trí, vai trò quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 09/8/2012 về “tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân” và UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 6141/KH-UBND ngày 09/10/2012 về “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 09/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân”.

Để tiếp tục tăng cường mở rộng, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 09/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về“tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân”, ngày 12/4/2013 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh đã diễn ra lễ Ký kết Quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh giai đoạn 2013 - 2016.

Nội dung bản Quy chế gồm 16 điều liên quan đến nội dung phối hợp, cách thức tổ chức thực hiện giữa hai bên tham gia ký kết. Nhằm vận dụng ngày càng linh hoạt, sáng tạo và nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác đối ngoại nhân dân, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Đắk Lắk.

Việc phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. Với những định hướng kế hoạch, chương trình hành động sắp tới sẽ mang lại những bước chuyển biến tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh ▪

Bài và ảnh Nguyễn Thị Thanh Hoài 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk

Lễ ký kết Quy chê phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam  & Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Additional information